De oprichting en doelstelling

De Huurdersvereniging Over-Betuwe 

De voormalige ledenraad van de toenmalige Woningbouwvereniging Over-Betuwe heeft in 1998 deze onafhankelijke huurdersvereniging opgericht. Inmiddels is de WBV "Over-Betuwe" met 4 andere woningbouwverenigingen in de regio gefuseerd tot woningcorporatie Vivare.

 De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de huurders van de woningcorporatie Vivare vestiging Elst.

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het gezamenlijk belang van deze huurders.

De huurdersvereniging probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met de woningcorporatie. Zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op deze manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen. Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U!

Meld u daarom aan als lid van de huurdersvereniging Over-Betuwe 

Wat u van de huurdersvereniging kunt verwachten:

U ontvangt minmaal 1 maal per jaar onze Nieuwsbrief.

Jaarlijks ontvangt u de uitnodiging voor de ledenvergadering van de huurdersvereniging U kunt met uw vragen, ideeën of klachten altijd bij de huurdersvereniging terecht schriftelijk of op ons maandelijkse spreekuur.

Wat doet de huurdersvereniging voor u:

Ieder jaar onderhandelt het bestuur van de huurdersvereniging met de directie over tal van zaken o.a. het huurbeleid.

Belangrijkste onderwerp is natuurlijk de jaarlijkse huurverhoging.  Regelmatig bespreekt de huurdersvereniging met de corporatie hoe huurders betrokken worden bij het beheer en onderhoud van hun woningen en hun woonomgeving.Bij problemen of vragen over de verhouding tussen woningcorporatie Vivare en u of een bewonersgroep in uw buurt, kunt u voor advies altijd terecht bij de huurdersvereniging.

Ook staan wij open voor al uw vragen en opmerkingen omtrent het wonen in uw buurt. Waar mogelijk helpen wij u, of wij verwijzen u naar anderen die dat nog beter kunnen.  

De huurdersvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Hierdoor kan de Woonbond het belang van huurders op landelijk niveau bij de politiek behartigen. Iedere 3e donderdag van de maand houden wij spreekuur in ons kantoor Verdistraat 27A 6661 AN te Elst van 19.00 tot 20.00 uur.  

Hoe wordt u lid en wat kost het: 

Als u lid wilt worden, stuurt u een e-mail met daarin uw naam en adres, U kunt ook telefonisch contact opnemen u krijgt dan een aanmeldings kaartje thuis gestuurd. De contributie bedraagt € 0.50 per maand .   

Huurdersvereniging Over-Betuwe is een onafhankelijke vereniging met eigen statuten en is dus geen verlengstuk van de Woningcorporatie Vivare. Deze pagina valt geheel onder de verantwoordelijkheid van huurdersvereniging Over-Betuwe. 

Bezoekadres:

Verdistraat 27A 6661 AN

Elst Overbetuwe

E-mail:  hvob@outlook.com

Tel: 0481 376529

 Terug naar start


 Wat is de geschiedenis van woningcorporaties? 

Corporaties bestaan al meer dan een eeuw. Ze zijn door particulieren opgericht om te zorgen voor betere woonomstandigheden van arbeiders. In 1901 kreeg de sociale volkshuisvesting voet aan de grond door de komst van de Woningwet. Hierdoor werd het voor particuliere organisaties mogelijk met overheidssteun woningen te bouwen.  

Na de oorlog:

De situatie na de Tweede Wereldoorlog zorgde er voor dat de overheid zich meer ging bezighouden met de sociale woningbouw. Er was grote woningnood. Er werd wettelijk geregeld dat woningcorporaties als eerste in aanmerking kwamen om gesubsidieerde sociale huurwoningen te bouwen. Zo is tachtig procent van de woningen in Nederland na de oorlog gebouwd. In 1995 kwamen de corporaties financieel op eigen benen te staan. Hiermee werd een nieuw tijdperk ingeluid. Corporaties dienden vanaf dit moment zelf voor hun financiële middelen te zorgen om woningen te bouwen en te onderhouden.  

Maatschappelijke ondernemingen:

Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Dit betekent dat al het geld dat zij verdienen met hun activiteiten opnieuw besteed moet worden aan het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van bestaande woningen en het vergroten van de leefbaarheid in buurten en wijken. Dat doen zij vooral in overleg met bewoners, gemeenten en andere lokale organisaties.  

Wie zijn hun klanten?

De klanten van de woningcorporaties zijn vooral mensen met lagere inkomens die bij de corporatie huren. Tot de klanten horen ook mensen die in de knel zitten. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die zorg nodig hebben, asielzoekers, gehandicapten, mensen die uit een psychiatrische instelling komen, of ex-gedetineerden. Corporaties kennen ook andere klantgroepen, bijvoorbeeld jonge mensen (starters) aan het begin van hun (woon)carrière, die willen huren. Ook oudere mensen worden soms weer klant, nadat ze de eigen woning verkocht hebben om comfortabel en zonder onderhoudszorgen een woning te huren.

 Terug naar start