tijdens Coronacrisis

27 maart 2020

Gisteren kwamen verhuurders samen met het Kabinet met een statement. Tijdens de Coronacrisis geen huisuitzettingen, geen doorberekening van incassokosten bij een huurachterstand, en er komt  een spoedwet om aflopende tijdelijke contracten te verlengen.

Hiermee komen deze partijen voor een groot deel tegemoet aan de zorgen die we in een brief aan minister van Veldhoven kenbaar maakten. Al blijven er zorgen over de betaalbaarheid van huurprijzen voor huurders die met een inkomensdaling te maken krijgen. De Woonbond heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de ruimte voor de jaarlijkse huurverhoging te beperken. 

Maatwerk bij inkomensdaling corporatiehuurders

Gelukkig zien we ook dat veel corporaties huurders met een inkomensdaling actief oproepen om contact op te nemen, om te kijken of er maatwerk mogelijk is. Zo communiceerden Domesta, Woonbedrijf en Wooncompagnie en veel andere corporaties een oproep aan hun huurders om contact op te nemen. Corporatiekoepel Aedes roept ook op tot het leveren van maatwerk. Als Woonbond roepen we huurders op tijdig contact op te nemen met de verhuurder bij een inkomensdaling.

Reparaties

De meeste corporaties communiceren actief over over hun beleid op het gebied van onderhoud en reparaties. Zo geeft woningcorporatie Mitros aan alleen spoedreparaties te doen. Veel corporaties hanteren dit beleid. Moet er bij u iemand langskomen voor een spoedreparatie? Houd dan in ieder geval de richtlijnen van het RIVM(externe link) aan. 

Lees meer in ons webartikel met veelgestelde vragen over de Coronacrisis.

BELANGENBEHARTIGING

De Woonbond is er voor huurder

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Van het gas af…  én waar voor je geld

 

Techniek, geld en draagvlak. Dat is er nodig om Nederland van het gas af te krijgen. Maar liefst niet in die volgorde. In een dossier over aardgasvrije wijken legt hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal uit dat het creëren van draagvlak wat haar betreft de meest cruciale factor is om van de energietransitie een succes te maken. De sleutel daarvoor ligt in haar ogen in het geluk en de tevredenheid van bewoners. Ontbreekt dat? Dan is de energietransitie gedoemd om te mislukken.

 

Vooral veel langdurige leegstand particuliere huurmarkt

7 februari 2020

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig. Dat wil zeggen dat de woning langer dan een jaar leeg stond.

Het percentage leegstaande woningen was onevenredig groot bij huurwoningen in de particuliere huursector. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Krimpregio’ s en grote gemeenten

Op 1 januari 2019 hadden 33 van de 40 gemeenten in krimpregio’s te maken met een langdurige leegstand van 1 procent of hoger. In de overige regio’s was dat het geval bij een kwart van de gemeenten. In twee vijfde van de gemeenten met minder dan 30 duizend inwoners stond 1 of meer procent van de woningen langdurig leeg. In de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners was dit minder vaak het geval: 1 op 5. Onder deze grote gemeenten met relatief veel langdurige leegstand vallen de drie grootste gemeenten; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Onevenredig veel particuliere huurwoningen leeg

Meer dan een derde van de leegstaande woningen en 42 procent van de langdurig leegstaande woningen vielen binnen deze categorie, die bestaat uit alle huurwoningen die niet van woningcorporaties zijn. Dat is niet evenredig met het aandeel van overige huur in de gehele woningvoorraad, namelijk 13 procent op 1 januari 2019. In totaal gaat het om bijna 32 duizend leegstaande woningen in de overige huursector, waarvan 13,6 duizend een jaar eerder ook al leegstonden.

LEEGSTAND

Goed wonen is een mensenrecht

31 januari 2020

Een brede sociale huursector waar ook middeninkomens terecht kunnen voor een betaalbare woning, huurprijsbescherming en fatsoenlijke consumentenbescherming voor huurders in de vrije sector en het aanpakken van huisjesmelkers door te werken met een verhuurvergunning die ze bij slecht gedrag kwijtraken.

Deze, en tal van andere maatregelen staan in het vandaag door de Woonbond gepubliceerde Plan voor de Volkshuisvesting. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'De afgelopen decennia zijn we afgedreven van volkshuisvesting naar woningmarkt. Dat heeft geleid tot een kleinere sociale huursector die voor veel mensen op slot zit, torenhoge huurprijzen in de vrije sector, en huisjesmelkers die een slaatje slaan uit de woningnood die terug is van weggeweest. Het is tijd om het roer om te gooien en volkshuisvesting weer centraal te stellen.’

Breed draagvlak

De Woonbond heeft het afgelopen jaar met huurders en uiteenlopende maatschappelijke partners gewerkt aan een plan om de wooncrisis aan te pakken en toe te werken naar een visie waarmee we de grote en brede problematiek op de woningmarkt kunnen oplossen. De visie uit het volkshuisvestingsplan wordt gesteund door Anbo, CNV Jongeren, Cooplink, Ieder(in), KBO-PCOB, LOC waardevolle zorg, LSA, LSVb, LVGO, Per Saldo en Valente.

Met de Volkshuisvestingsvisie hoopt de Woonbond landelijke en lokale politiek op weg te helpen met een woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen weer centraal staat

 

 

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk -onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 

De investeringscapaciteit van corporaties komt hierdoor onder druk te staan. In 2018 daalde de kasstroom van corporaties met 19%, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Stijgende belastingdruk

Na een enorme huurexplosie in 2013 en 2014 maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes in 2015 en 2018 afspraken over beperken van de huurstijgingen. De huuropbrengsten stegen hierdoor minder hard (in 2018 met gemiddeld 1,5%). Tegelijkertijd stegen de uitgaven aan de verhuurderheffing, in 2018 met gemiddeld 12%. De uitgaven aan de vennootschapsbelasting stegen met 68%.

Problemen lopen op

De gestegen bouwkosten in combinatie met de hoge belastingen zorgen ervoor dat corporaties minder kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Volgens de onderzoekers wordt dit probleem alleen maar groter. ‘De exploitatiekosten, de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zullen sterk blijven toenemen. Deze voortdurende daling van de operationele kasstroom zet de investeringen van woningcorporaties onder zware druk.’ 

Afschaffen verhuurderheffing

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Dit toont opnieuw aan dat het volstrekt onverantwoord is de verhuurderheffing in stand te houden terwijl er een enorme woningnood is en duizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden. De politiek houdt de wooncrisis in stand door de belastingdruk voor corporaties te verhogen.’ De Woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Afvalstoffenheffing fors omhoog

17 januari 2020

In veel gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing. Daardoor stijgen de lokale heffingen voor huurders met gemiddeld 5,1%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die gemeentelijke heffingen in 40 grote gemeenten onderzocht.

Een van de gemeentelijke belastingen is de afvalstoffenheffing 

Huurders in die grote gemeenten betalen dit jaar gemiddeld 363 euro aan lokale heffingen, 18 euro méér dan vorig jaar. In 33 van de 40 grote gemeenten stijgen de lasten voor huurders. In vijf gemeenten blijven ze gelijk en in twee gemeenten (Assen en Arnhem) dalen ze juist.

Alle heffingen stijgen, maar afvalstoffen het meest

De afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld 5,9%. Naast afvalstoffenheffing betalen huurders in een deel van de gemeenten rioolheffing. Die belasting stijgt licht. De OZB –een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen– stijgt eveneens, maar niet zo sterk als de afvalstoffenheffing.

Stijging lokale heffingen drukt zwaarst op huurders

Omdat juist de afvalstoffenheffing zoveel duurder wordt drukt de stijging van de gemeentelijke heffingen zwaarder op huurders dan op huiseigenaren. Huiseigenaren in grote gemeenten gaan gemiddeld 4,3% meer betalen aan hun gemeente, huurders dus 5,1 %.

Cijfers over kleine gemeenten en waterschappen volgen later

Hoe de stijging uitpakt voor huurders in kleine gemeenten blijkt later dit jaar. Nadat alle overheden hun tarieven hebben vastgesteld verschijnt de Atlas van Lokale Lasten. Die biedt een compleet overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten betalen én wat zij moeten afdragen aan waterschap en provincie. Dat verschilt per gemeente.

 
 
 

 

 
 

 
 

Sociale huurprijs stijgt in 2020 gemiddeld niet meer dan inflatie

20 december 2019

Komend jaar stijgen de huurprijzen van sociale huurwoningen bij corporaties gemiddeld niet meer dan inflatie. Dat komt door afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over het beperken van de huursom tussen Woonbond en Aedes. 

De huursombeperking is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Lees meer over de jaarlijkse huurverhoging en andere wijzigingen voor huurders in 2020 in ons webartikel Wat kost huren in 2020.  

Huurverhoging corporaties

Het inflatiepercentage voor de maximale huursomstijging ligt in 2020 vermoedelijk rond de 2,6%. Dit remt de ruimte voor individuele huurverhogingen (inflatie plus 2,5% voor inkomens tot €43.574,- en inflatie plus 4% voor inkomens daarboven) dus behoorlijk. De Woonbond is er voorstander van om commerciële verhuurders een vergelijkbare beperking op te leggen. Die vragen nu jaar op jaar een veel hogere huurverhoging. Corporaties kunnen 1% boven inflatie verhogen als ze dat hebben afgesproken met de lokale huurdersorganisatie.

Wat kost huren in 2020

Naast de jaarlijkse huurverhoging, veranderen komend jaar de regels van de huurtoeslag waardoor meer mensen recht hebben op huurtoeslag, en gaan de inkomensgrens voor sociale huur en de liberalisatiegrens iets omhoog. Lees het overzicht in Wat kost huren in 2020.

 
 

Huurverlaging en bevriezing voor lagere inkomens

7 december 2019

Aedes en de Woonbond hebben voor 2020 nieuwe afspraken uitgewerkt voor huurbevriezing of verlaging voor sociale huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur.

Eind 2018 sloten Aedes en woonbond een Sociaal Huurakkoord. Daar werden afspraken gemaakt over een gematigde huurstijging en over huurverlaging en bevriezing. Eind dit jaar zijn die afspraken geëvalueerd, en zijn er voor 2020 nieuwe afspraken gemaakt.

Kijken naar gezinsgrootte

De inkomenscategorieën die in aanmerking komen voor huurbevriezing en verlaging zijn verdeeld naar huishoudgrootte. De grens ligt bij gezinnen hoger dan bij alleenstaanden. Daarbij is gekeken naar de bestedingsnormen van het Nibud.

Wie komt in aanmerking?

Of een huishouden in aanmerking komt, hangt af van het aantal personen, het inkomen en de huurprijs. Huurverlaging is mogelijk bij huishoudens met een laag inkomen en een huur boven 737 euro (de zogeheten liberalisatiegrens). De verlaging van de rekenhuur tot onder de liberalisatiegrens zorgt er ook voor dat deze huurders weer in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurbevriezing kan bij lage inkomens met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Lees ons webartikel huurbevriezing en verlaging in 2020 voor meer informatie. 

Meer huurders bereiken

Een kwart van de corporaties verlaagde of bevroor huurprijzen in 2019. Door onduidelijkheid over de uitvoering en doordat de regeling bij veel huurders onbekend was, hebben niet alle huurders in de doelgroep in 2019 huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Daarom zijn er voor 2020 duidelijkere afspraken over de uitvoering én actieve communicatie door corporaties aan hun huurders gemaakt.

Vanavond heeft BNNVARA Kassa aandacht voor de afspraken over huurbevriezing en verlaging. Daar lichten Woonbond en Aedes de gemaakte afspraken toe.

BETAALBAARHEID

 

 

Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing

5 december 2019

180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting.

Kamerleden ontvangen een bundeling van wooncrisis-verhalen van Sandra Hofstra. Zij had jarenlang haar dochten en kleindochter bij haar in huis wonen, omdat haar dochter al die tijd moest wachten op een sociale huurwoning. Zij deelden hun verhaal op wooncrisis.nl. 

De minister had aanvankelijk verwezen naar de Belastingdienst, omdat het bezwaarschrift daar formeel thuishoort. Nu het bezwaar is afgewezen, wenden de corporaties zich weer tot de minister. 

Niet uit te leggen

De in 2013 als tijdelijke crisismaatregel ingevoerde verhuurderheffing is ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Inmiddels is de economische crisis voorbij, maar zitten we midden in een wooncrisis. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is niet uit te leggen dat de overheid de kas van corporaties blijft plunderen, terwijl er veel meer betaalbare huurwoningen nodig zijn, en er honderdduizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden.’

Coalitiepartijen willen van heffing af

Ondertussen willen alle coalitiepartijen behalve de VVD ook van de verhuurderheffing af. Voor de oppositie is de heffing al langer een doorn in het oog. Jansen: ‘Hoog tijd om dit om te zetten in daadkracht. Schrap de heffing en pak de wooncrisis aan.’

BETAALBAARHEID
 
VERHUURDERSHEFFING

Kabinet wil alleenstaanden uitsluiten van sociale huur

29 november 2019

Alleenstaanden met een middeninkomen boven de 35.000 euro bruto komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, als het aan het Kabinet ligt.

Een slechte zaak. Kopen  of duur huren in de vrije sector is voor deze groep vaak onbereikbaar en onbetaalbaar. 140.000 huishoudens kunnen straaks geen betaalbare woning vinden.

Huursector op slot

Dit gaat grote problemen opleveren voor veel huurders en woningzoekenden. Van starters met een bescheiden middeninkomen tot alleenstaande senioren in een te grote woning die graag willen doorstromen naar een kleinere gelijkvloerse woning. De huursector gaat voor hen nog verder op slot. 

Doe een melding

De Woonbond is tegen het verlagen van de inkomensgrens. We zijn we op zoek naar voorbeelden van huurders en woningzoekers die door deze maatregel in de problemen komen. Brengt deze maatregel jou in de problemen? Doe een melding op ons Meldpunt Huuralarm. De meldingen helpen ons de huurdersproblemen onder de aandacht te brengen bij media en politiek.

BESCHIKBAARHEID
 
INKOMENSGRENS

Aantal geplande nieuwbouwwoningen keldert

22 november 2019

In totaal zijn er in de eerste drie kwartalen van dit jaar 39,6 duizend woningen vergund. In 2017 en 2018 lag dat aantal aan het eind van het derde kwartaal een kwart hoger, zo rond de 50 duizend.

Woningen in aanbouw

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Streefcijfers niet gehaald

Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) verwacht dat de Nieuwbouw komend jaar stokt op 60.000 en het jaar daarop op 55.000. Dat is ver onder het streefgetal van het ministerie van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

Diverse problemen

Dat ook in de eerste maanden van het jaar, voor de stikstofuitspraak van de Raad van State, het aantal verleende vergunningen al terugliep laat zien dat er veel problemen zijn die nieuwbouw parten spelen. Een tekort aan personeel, oplopende kosten en  het afknijpen van de investeringscapaciteit van woningcorporaties door middel van de verhuurderheffing dragen allemaal bij aan het probleem.

beschikbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Service voor leden

Vragen over huren of problemen met uw verhuurder? Woonbondleden vragen advies bij de Huurderslijn (020-551 77 55).

  • ma t/m do: 10.00 - 13.00 uur
  • dinsdag ook 18.30 - 20.00 uur
Huurderslijn

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen

 

 

Miljardeninvestering nodig voor woningaanpassing ouderen

7 november 2019

Verreweg het grootste deel van alle ouderen (90 tot 95 procent) woont zelfstandig thuis. Maar veel van hun woningen zijn niet levensloopbestendig en liggen ver van voorzieningen, zoals een bushalte, supermarkt en huisarts. Er zijn vele miljarden euro’s nodig om hun woonsituatie te verbeteren.

Dit blijkt uit een onderzoek naar langer thuis wonen door ouderen, van ouderenorganisatie ANBO en koepel van zorgorganisaties ACTIZ.

In 2040 3,8 miljoen ouderen

Op dit moment zijn er in Nederland bijna 2,8 miljoen ouderen (65-plussers), van wie 270.000 ouder dan 85 jaar. In twintig jaar tijd zal hun aantal met bijna 40 procent toenemen tot 3,8 miljoen, van wie 578.000 85-plussers. Het aantal alleenstaande ouderen zal groeien van 920.000 nu tot 1,7 miljoen in 2040.

13,5 miljard nodig voor aanpassingen

Met het klimmen der jaren neemt ook het aantal ouderen met mobiliteitsbeperkingen toe: van 630.000 nu tot 1 miljoen over twintig jaar. Aangezien het overgrote deel van de ouderen zelfstandig thuis zal blijven wonen, vergt het volgens ANBO en ACTIZ miljarden aan aanpassingen om mensen goed oud te laten worden. Landelijk kost het 7,5 miljard om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen. En nog eens 6 miljard is nodig om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.

Opgave per gemeente in kaart gebracht

Volgens beide organisaties moeten gemeenten volop aan de slag om nieuwe woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen en te investeren in voorzieningen in wijken. Tegelijk met het landelijke beeld hebben ANBO en ACTIZ de investeringsopgave ook per gemeente (externe link) in kaart gebracht. Dit is handig voor huurdersorganisatie die bezig zijn met het maken van lokale prestatieafspraken over ouderenhuisvesting en zorg.

Aedes wil lokale afspraken

Eind oktober heeft koepel van woningcorporaties Aedes gepleit voor lokale afspraken over ouderenwoningen met zorg en begeleiding. Deze zijn nu nog afwezig of weinig concreet. Aedes wil een gerichte bijdrage vanuit het ministerie van VWS om innovatie in woonzorgconcepten te bevorderen.

Zware druk op mantelzorgers

Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft onlangs onderzoek gedaan naar langer thuis wonen. Bijna een kwart van alle senioren blijkt daar tegenaan te hikken, zo blijkt uit het onderzoek Langer Thuis. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. De helft van de senioren voelt zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen en ruim veertig procent van de ouderen vindt dat de reguliere zorg taken als koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging en verpleging moet overnemen van mantelzorgers. Dit zou via de zorgverzekering geregeld moeten worden.

senioren
wonen en zorg  

 
28 oktober 2019

Omdat huurders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, komen ze minder toe aan sparen.

Dat bleek vorige week uit een enquête van de Rabobank onder hun klanten.

Onvoldoende buffer

Zowel sociale huurders als huurders  in de vrije huursector komen minder aan sparen toe dan woningbezitters. De kans dat zij minder dan 2.500 euro spaargeld hebben, ruim onder het minimumbedrag dat het NIBUD adviseert als reservepotje, is zelfs twee keer zo groot als voor huiseigenaren. Vanwege de hoge vrije sector huurprijzen, hebben huurders in deze sector de grootste kans om niet voldoende te kunnen sparen.

Meldingen

Dat veel huurders niet aan sparen toekomen blijkt ook wel uit meldingen uit ons Meldpunt Huuralarm, waar huurders aangeven onvoldoende opzij te kunnen leggen om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te kunnen vervangen.

betaalbaarheid  
 

Bouwsector demonstreert voor aanpassing stikstof- en PFAS-beleid

31 oktober 2019

De bouwsector heeft gisteren op het Malieveld in Den Haag massaal gedemonstreerd voor versoepeling van de stikstofnormen, om de woningbouw weer vlot te trekken. De Woonbond steunt de actie.

Woningen in aanbouw

Met een oorverdovend protest, compleet met hijskranen, shovels en betonmolens, lieten de bouwers op het Haagse Malieveld luid en duidelijk horen en zien dat het water hen aan de lippen staat. Op veel op plaatsen is de bouw van woningen en andere bouwprojecten stilgelegd en vrezen bouwers voor hun banen.

Klemmend beroep

Een groot aantal partijen in de woningsector, waaronder de Woonbond, hebben een klemmend beroep op het kabinet gedaan om zo spoedig mogelijk met een tijdelijke maatregel te komen. De belangrijkste zijn een ‘werkbaar’ stikstofbeleid en ‘realistische’ normen voor pfas-chemicaliën in de grond.

Nauwelijks nog vergunningen

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei is voor ieder bouwproject een natuurvergunning vereist. Gemeenten en provincies durven daardoor nauwelijks nog vergunningen te verlenen, hoewel de stikstofdepositie van woningbouw uiterst beperkt is, zo schrijven de brancheverenigingen in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Massaontslag dreigt

Door de stikstofcrisis dreigen massaontslagen in de bouw waardoor de woningmarkt geheel ontwricht raakt en woningzoekenden geen enkel zicht meer hebben op een huis. Volgens berekeningen van het EIB gaat de bouwproductie als gevolg van de stikstofproblemen volgend jaar voor het eerst sinds de economische crisis weer dalen. De effecten zullen vooral in 2020 en 2021 het meest merkbaar zijn.

Productieverlies 2,5 miljard per jaar

De productie zal op jaarbasis ongeveer € 2,5 miljard afnemen en de werkgelegenheid in de bouw met 6.500 arbeidsjaren krimpen. Er is zelfs sprake van een verlies van 10.000 arbeidsjaren als ook de effecten bij toeleveranciers worden meegenomen. Bij de woningnieuwbouw komt het productieverlies in 2021 naar schatting uit op € 1,4 miljard.

Snel actie

Er moet volgens de bouwsector snel actie komen om de schade te beperken. Zo doen de woningbouworganisaties zelf een voorstel voor een tijdelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Het kabinet zou moeten regelen dat woningbouwprojecten met een stikstofdepositie onder die drempelwaarde gewoon kunnen doorgaan zonder natuurvergunningplicht. Het kabinet maakt deze week al een aantal maatregelen bekend om kleinere nieuwbouwprojecten weer op gang te helpen.