0481 376 529 hvob@outlook.com

Geachte lid,

Maandag; 27 juni a.s. houdt de Huurdersvereniging Over-Betuwe haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum “Onder de Toren”, St.Maartenstraat 34 te Elst. Zaal open 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

Wij hopen u op deze Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de Huurdersvereniging Over-Betuwe,

L.W.M. de Wijs, voorzitter.

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering is als volgt:

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 27 juni 2022

  1. Opening.

2. Mededelingen/ Ingekomen Stukken.

3. Goedkeuring van het verslag van de A.L.V. van 21 juni 2021

(Dit verslag ligt bij de ingang van de vergaderzaal en is vóór aanvang van de vergadering te verkrijgen).

  1. Secretarieel Jaarverslag 2021 (toegelicht door de secretaris).
  2. Financieel Jaarverslag 2021 (toegelicht door de penningmeester).
  3. Schriftelijke boekhoudverklaring over 2021.
  4. Déchargeren penningmeester en bestuur.
  5. (Her) Benoeming bestuursleden.

Volgens rooster aftredend de heer B. Hendriks (secretaris) en de heer T. Hoffman. Beide stellen zich weer herkiesbaar,

helaas is de heer W. Peters ons ontvallen als bestuurslid.

Het bestuur stelt voor om mevrouw R. Ham als vervanger te benoemen tot bestuurslid.

Tevens stelt het bestuur voor om als aspirant bestuurslid Lia Stevens toe te voegen.

Ook u kunt zich kandidaat stellen voor de herkiesbare bestuursfuncties. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij het bestuur tot uiterlijk 14 dagen vóór de aanvang van deze vergadering. Uw aanmelding voor één der bestuursfuncties moet vergezeld gaan van tenminste 10 (tien) handtekeningen van leden van de huurdersvereniging HvOB.

  1. Ontmoeting met huurderscommissaris Jan-Henk Janssen.

Op een vraag vanuit de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is de heer Jan-Henk Janssen (onze Huurderscommissaris in de Raad van Commissarissen Vivare) bereid gevonden om zijn werkzaamheden als RvC lid en met name zijn rol als Huurderscommissaris toe te lichten.

  1. Vooruitblik 2022
  1. Rondvraag

Sluiting