0481 376 529 hvob@outlook.com

Beste leden van HVOB,

Laat ik beginnen met het feit dat ik het erg jammer vond dat ik niet kon aansluiten bij de Nieuwjaarsreceptie van HVOB. Daarom heb ik met de voorzitter afgesproken dat ik mijn bijdrage nog op papier zou zetten zodat de leden van HVOB en de inwoners van Elst weten welke stappen er gezet worden op het gebied van woningbouw. Ik heb hier overigens ook al even bij stilgestaan in mijn laatste column van het Gemeentenieuws.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met woningcorporaties in samenwerking met HVOB. Uitdagingen zijn er om aan te pakken en te kijken naar wat wel kan. Zo hebben we eind vorig jaar de jaarlijkse prestatieafspraken met alle woningcorporaties getekend. Daarin leggen we duidelijke woondoelen vast die we het volgend jaar samen willen bereiken. Afgelopen periode hebben Vivare, de HVOB en de gemeente zich sterk ingezet voor verduurzaming, een van de onderdelen van de prestatieafspraken en zo is de Koninginnenbuurt met 250 woningen aangepast van een energielabel E naar een energielabel A. Mooi resultaat van deze afspraken.

Daarnaast hebben we ook de huisvestingsverordening en doelgroepenverordening vastgesteld. Een huisvestingsverordening zetten we in om te bepalen hoe groot de urgentie van woningzoekenden is en om huurwoningen tot een bepaalde huurprijs toe te wijzen. De doelgroepenverordening is een document waarin regels staan over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen.

Alleen, wil je echt stappen zetten om mensen aan een woning te helpen, dan geldt nog steeds de regel: bouwen, bouwen, bouwen. Daarom ben ik blij dat we het afgelopen jaar op een aantal grote projecten vooruitgang hebben geboekt. De Pas Noord is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidkant van Elst en is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas. Er komen 120 tot 130 sociale woningen en een bijzonder woongebouw met een maatschappelijke functie. Als laatste noem ik plan Lingezicht in Elst, ten noorden van de  wijk Westeraam en ten zuiden van de Linge. Hier komen 395 woningen en appartementen  voor starters, doorstromers, gezinnen en senioren.

De komende tijd gaan we nog meer stappen zetten samen met Vivare en HVOB. Ik kijk er naar uit en mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel dan kun u deze via HVOB of mijzelf stellen. Ik wens u veel woongenot!

Met vriendelijke groet,

Dimitri Horsthuis – Tangelder
Gemeente Overbetuwe
Wethouder Wonen