0481 376 529 hvob@outlook.com

 De maximale huurverhoging van 5,8% die huurders in een sociale huurwoning dit jaar kunnen krijgen is te hoog. Dat vinden ook veel partijen in de Tweede Kamer. Donderdag dienden zij meerdere voorstellen in tegen de hoge huurstijging.

12 februari 2024

Getty

Tot nu toe was er geen meerderheid voor huurmatiging. Onder meer omdat de PVV vanwege formatieonderhandelingen zich niet wilde uitspreken voor een lagere huurstijging of een huurbevriezing. Dat is nu veranderd. Afgelopen donderdag zijn er drie verschillende moties ingediend.

  1. GL/PvdA stelt voor om te onderzoeken hoe de hoge huurstijging voorkomen kan worden.
  2. SP pleit voor een huurbevriezing waarbij corporaties worden gecompenseerd.
  3. PVV wil een maximum huurstijging van 3,5% zonder dat corporaties worden gecompenseerd.

Breedgedeelde wens tot huurmatiging

Deze moties tonen de wens van een groot deel van de Kamer om deze hoge huurstijging te voorkomen. Door volkshuisvestingsminister De Jonge is deze wens niet zomaar te negeren. De Woonbond heeft er ook meermaals op aangedrongen de hoge jaarlijkse huurverhoging te voorkomen en verhuurders waar nodig te compenseren.

Nationale Prestatieafspraken

De Woonbond maakte in 2022 Nationale Prestatieafspraken (NPA) met de minister en woningcorporaties. Daarin spraken de organisaties ook af dat corporaties de huursom -alle huren van sociale huurwoningen van een corporatie bij elkaar- maximaal 0,5% onder de CAO-lonen mag stijgen. Die afspraak voorkwam een maximale huurstijging van zo’n 10% vorig jaar. Door onder de CAO-loonstijging te zitten gaat het deel van het inkomen dat huurders gemiddeld kwijt zijn aan huren omlaag.

Hogere stijging dan becijferd in NPA

Maar de CAO-loonstijging is hoger dan destijds becijferd in de NPA. Daarmee is de hoge huurstijging niet in lijn met de geest van de afspraken. Bovendien leidt een hoog gemiddelde ook tot sterke verschillen onderling, waardoor de huurquote lang niet bij iedereen daalt. De Woonbond heeft er dan ook voor gepleit de huurstijging te matigen en verhuurders te compenseren.

Gereguleerde huur commerciële sector

Voor commerciële verhuurders geldt de zogeheten afslag van 0,5% niet. Zij kunnen dus overal de maximale 5,8% vragen. Of een inkomensafhankelijke huurstijging. Ook hier is een rem op de hoge huurstijging op zijn plaats.

Zonder ingrijpen extreme huurstijging vrije sector

In de vrije sector geldt tot 1 mei een maximale huurverhoging van 5,5%. Hier geldt tot die tijd namelijk de laagste van inflatie of CAO-loonstijging. Plus een opslag van 1% . De wet waarmee deze maximale huurverhoging wordt geregeld voor de vrije sector loopt na 1 mei af. De minister heeft een voorstel voor verlenging gedaan, maar stapt daarin af van de ‘laagste van de twee-systematiek.’ Terwijl de huidige grote schommelingen juist aantonen dat zo’n extra rem noodzakelijk is. Door hier vanaf te stappen kan de huurstijging in de vrije sector na 1 mei maar liefst 6,8% zijn. Met de vaak al torenhoge huurprijzen in de vrije sector, zorgt dat voor extreem hoge huurstijgingen.

Oproep Woonbond aan politiek

De Woonbond heeft eerder al in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen om de huurstijging in 2024 te matigen. Een nieuw kabinet moet voor de vrije en de gereguleerde sector inzetten op een huurstijging die meerdere jaren ruim onder de CAO-loonontwikkeling ligt. Huurders zijn nog steeds een te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen.