0481 376 529 hvob@outlook.com

Elst, mei 2024
Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2024

Geachte lid,

Maandag 24 juni a.s. houdt de Huurdersvereniging Over-Betuwe haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum “Onder de Toren”,
St. Maartenstraat 34 te Elst. Zaal open 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

Medewerkers van Forte Welzijn zullen op deze vergadering aanwezig zijn om uitleg te geven over wat zij huurders te bieden hebben voor b.v. kleiner gaan wonen en hulp bij geldzaken.

Wij hopen u op deze Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten.
De agenda voor deze vergadering staat hier onder.

Tevens hebben wij een korte nieuwsbrief bijgevoegd.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Huurdersvereniging Over-Betuwe,

Ben Hendriks, voorzitter.

ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 24 juni 2024
AGENDA.

 1. OPENING.
 2. FORTE WELZIJN.
  COORDINATOR OUDERENWERKER, ASTRID BERNS, GEEFT UITLEG OVER DE MOGELIJKHEDEN EN HULP DIE FORTE WELZIJN BIEDT AAN HUURDERS DIE LANGER THUIS WENSEN TE WONEN OF OVERWEGEN OM VAN GROOT NAAR BETER TE WILLEN. OMGAAN MET DEMENTIE.
  OOK BIEDT FORTE WELZIJN HULP BIJ GELDZAKEN (AANVRAGEN TOESLAGEN EN INVULLEN FORMULIEREN).
 3. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN STUKKEN.
 4. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE A.L.V. VAN 26 JUNI 2023
  (DIT VERSLAG LIGT BIJ DE INGANG VAN DE VERGADERZAAL EN IS VÓÓR AANVANG VAN DE VERGADERING TE VERKRIJGEN).
 5. SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2023 (TOEGELICHT DOOR DE SECRETARIS).
 6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023 (TOEGELICHT DOOR DE PENNINGMEESTER).
 7. SCHRIFTELIJKE BOEKHOUDVERKLARING OVER 2023.
 8. DÉCHARGEREN PENNINGMEESTER EN BESTUUR.
 9. (HER) BENOEMING BESTUURSLEDEN.

VOLGENS ROOSTER ZIJN AFTREDEND MEVROUW TANJA VOLLEBREGT (SECRETARIS) EN
DE HEER LEO DE WIJS (BESTUURSLID).

MEVROUW TANJA VOLLEBREGT EN DE HEER LEO DE WIJS STELLEN ZICH HERKIESBAAR.
OOK U KUNT ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR DE HERKIESBARE BESTUURSFUNCTIES. DIT DIENT SCHRIFTELIJK TE GEBEUREN BIJ HET BESTUUR TOT UITERLIJK 14 DAGEN VÓÓR DE AANVANG VAN DEZE VERGADERING.
UW AANMELDING VOOR ÉÉN DER BESTUURSFUNCTIES MOET VERGEZELD GAAN VAN TENMINSTE 10 (TIEN) HANDTEKENINGEN VAN LEDEN VAN DE HUURDERSVERENIGING HVOB.

OM DE CONTINUITEIT VAN DE HVOB TE WAARBORGEN ZOEKT DE HUURDERSVERENIGING DRINGEND NIEUWE BESTUURSLEDEN.
NOTE: ZIE OOK ONZE BIJGEVOEGDE NIEUWSBRIEF.

 1. VOORUITBLIK 2024
 2. RONDVRAAG
  SLUITING

  CONFORM DE AFSPRAAK VAN VORIG JAAR KUNNEN DE VERSLAGEN OP VERZOEK OOK DIGITAAL TOEGESTUURD WORDEN. MAIL RICHTEN AAN hvob@outlook.com

Nieuwsbrief Uitgave mei 2024
Beste Leden van de HvOB-Elst

Wij willen U op de hoogte houden van onze activiteiten middels deze nieuwsbrief.

Wilt U reageren op een woning? Het is dan belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Entree
kloppen. Als gegevens niet kloppen, kan het zijn dat U de woning niet kunt gaan
huren. Dat zou jammer zijn. Voorkom dus teleurstelling.
Controleer daarom direct via Mijn Entree uw gegevens.

Klachten over het huren bij Vivare:
Als U klachten heeft over zaken als huurverhoging, onderhoud of een slechte afwikkeling
van Uw problemen met Vivare, bel dan naar 088 0541111 of stuur een mail naar Vivare (klant@vivare.nl) waarin u de klachten weergeeft,
Vergeet niet een kopie hiervan aan de huurdersvereniging HVOB te sturen (mail: hvob@outlook.com).
Huurdersvereniging Over-Betuwe is dan van Uw actie op de hoogte en kan u eventueel bijstaan, als u er met Vivare niet uitkomt.
Wij besparen u meestal een hoop ongemak door onze bemiddeling en afwikkeling van de ontstane misverstanden met Vivare.
Note: Sinds 01 januari 2024 houdt Vivare weer een wekelijks spreekuur in Elst.
Elke woensdagmiddag van 14.30- 15.30 uur op het HvOB kantoor, Verdistraat 27a.
Hier kunt u terecht met al uw vragen en klachten.

Bereikbaarheid Huurdersvereniging HvOB-Elst.
Iedere 3e donderdag van maand is er een spreekuur voor onze leden, waar u voor klachten en hulp terecht kunt. Dit spreekuur wordt gehouden van 19.00-20.00 uur op ons kantoor (Verdistraat 27a Elst)
Telefonisch : 0481 376529 (antwoordapparaat, duidelijk naam en telefoonnummer
inspreken)
E-mail : hvob@outlook.com
Bezoek ook eens onze website (www.huurderselstover-betuwe.nl), hier staat actueel- en woonbond nieuws.

Blijven wonen na overlijden gehuwde partner.
Dit is in veel gevallen geen probleem en meestal goed geregeld. In enkele gevallen levert het wel problemen op, die overigens niet tot huur beëindigingen zijn gekomen.
Bij Vivare is het dan niet bekend dat u gehuwd bent.
Bij het aangaan van het huurcontract is slechts 1 naam vermeld, toentertijd meestal de man. Check of dat bij u ook het geval is (inloggen op Vivare website onder mijn Vivare). Een indicatie is ook wanneer gepersonaliseerde post aan 1 persoon geadresseerd is
i.p.v. 2. Regel dit vroegtijdig!!!!

Vrijwillige Woonadviseurs (Forte Welzijn).
Eindelijk zijn ze er: De Vrijwillige Woonadviseurs.
De gemeente Overbetuwe heeft Forte Welzijn de opdracht gegeven om bij inwoners thuis persoonlijk advies te geven over woonvraagstukken..
Forte Welzijn ondersteunt huurders die b.v. van groot naar klein willen verhuizen.
Woonadviseurs kunnen huurders helpen met dit traject o.a. het in orde maken van de juiste papieren zoals een eventuele verhuissubsidie van de Provincie Gelderland.
Maar ook in andere zaken die met wonen te maken hebben bieden deze woonadviseurs ondersteuning.
Wanneer u hierover meer wil weten bel dan naar
Astrid Berns 06 46375070 of mail naar huisbezoeken@fortewelzijn.nl

Ook biedt Forte Welzijn ondersteuning bij het in orde brengen van uw administratie. Hulp bij geldzaken genaamd. Zij ondersteunen mensen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van toeslagen. Heeft u behoefte aan deze hulp neem dan contact op met Foka Bruggema 06 33793860 of Saskia Klijn 06 45821692.
U kunt ook mailen: fortegeldzaken@fortewelzijn.nl

Huurverhoging 2024
De HvOB heeft in medio februari een adviesaanvraag huuraanpassing 2024 gekregen.
Op 19 maart jl. is door de HvOB samen met de HVR een negatief advies uitgebracht.
Wat zijn onze bezwaren: Wij zijn van mening dat een verhoging van 5,3% niet bijdraagt aan betaalbare woningen. Onze huurders hebben het al moeilijk zat.
Bovendien worden de aftoppingsgrenzen losgelaten. Dit vinden wij onwenselijk en onacceptabel want dit slaat zeer veel terug op zittende huurders.
In voorgaande jaren was het zo dat huurders die de streefhuur al bereikt hadden geen huurverhoging kregen.
Met een nieuw ingevoerd Huurbeleid is Vivare hier van afgestapt en gaat naar een beleid van 100% wettelijk toegestane huurprijzen, een grens die ook geldt voor particulier verhuurders. Ook hier hebben de
huurdersverenigingen overigens een negatief advies over uitgebracht. Een advies waar niets mee gedaan is.

Op onze ledenvergadering van 24 juni a.s. zullen we uitgebreid hierop ingaan.
We zullen met name de gevolgen van het nieuwe Vivare beleid trachten uit te leggen.
Wat zijn huurklassen, aftoppingsgrenzen e.d.?
In onze ogen betaalt de zittende huurder een te hoge prijs en maakt Vivare wonen voor een zittende huurder onnodig duur.

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht
De HvOB zoekt nieuwe bestuursleden. Een mannelijk bestuurslid is recentelijk teruggetreden, daarmee bestaat het bestuur momenteel uit 6 leden (3 vrouwen en 3 mannen). Op korte termijn zal 1 mannelijk lid ook terugtreden en voor de continuïteit van onze huurdersvereniging zoeken we daarom met spoed nieuwe bestuursleden. Waarvan het liefst 1 mannelijk en ca. 60 jaar oud. Enige computervaardigheid (Word) en interesse in de sociale huur is een pre.
Bent u woonachtig in een Vivare woning in Elst en geïnteresseerd? Mail dan uw interesse met een korte CV aan hvob@outlook.com