0481 376 529 hvob@outlook.com

Geachte leden,

Hierbij het secretarieel verslag over het afgelopen kalenderjaar 2022 van de Huurdersvereniging Over-Betuwe.

In 2022 zijn we er eindelijk in geslaagd om zowel de Statuten alsook het Huishoudelijk Reglement te vernieuwen.

Dit proces was in 2021 opgestart maar kon niet geëffectueerd  worden door de COVID-19 perikelen. Fysieke bijeenkomsten, zoals ledenvergaderingen, waren niet mogelijk.

Begin 2022 hebben onze leden in 2 ledenvergaderingen ingestemd met de vernieuwde en gemoderniseerde Statuten en het eveneens vernieuwde Huishoudelijk Reglement.

Ook in 2022 hebben we geprobeerd de leden te ondersteunen met hun problemen en/of vragen op het gebied van huisvestingszaken.

De HvOB is ook in 2022 op veel gebieden actief geweest.

Overleg met Gemeente, Vivare, Woonbond en andere huurdersverenigingen.

Doordat de materie steeds complexer wordt, kun je het niet alleen en is samenwerking onontbeerlijk.

Nieuw in het zoeken naar samenwerking is de bijeenkomst van de corporaties en huurdersverenigingen werkzaam in de gemeenten Lingewaard en de Overbetuwe.

Deze bijeenkomst is door een ieder als zeer nuttig ervaren en zal geïntensiveerd worden.

Het is een terugkerende constatering, maar ook in 2022 zijn er in de kern Elst geen woningen in de sociale huur bijgekomen, mogelijk dat er eind 2023 iets gaat gebeuren. Gesprekken hierover zijn gaande.

Hopelijk komen de nieuwbouwplannen in 2023 wel in een stroomversnelling en leidt dat voor 2024 en verder tot daadwerkelijk bouwen.

Een belangrijke gebeurtenis in 2022 is het tot stand komen van Nationale Prestatieafspraken. Verder in het jaarverslag komen we hier uiteraard op terug.

Ook vermeldingswaardig is natuurlijk dat de heer Alfred van den Bosch op 1 juli 2022 als nieuwe directeur-bestuurder van Vivare is benoemd. Hij is de opvolger van Eric Angenent, die met pensioen is gegaan.

Verder in het verslag zullen wij ingaan op tal van zaken, waar wij het jaar 2022 mee doende waren.

Het ledenverloop.

Het jaar 2022 zijn we begonnen met 887 leden.

Eind december 2022 hadden wij 924 leden.

Helaas is het nog steeds zo dat we bij verhuizing (binnen Elst) onbedoeld leden verliezen, we krijgen om privacy redenen van Vivare ook niet het nieuwe adres door.

We hebben zelf wel een oplossing gevonden door elke dag op de Entree site te kijken welke mutaties er zijn. Een hele klus. Maar het loont. Een ledenwerfactie die we in combinatie met de najaars-nieuwsbrief hebben gedaan heeft 35 nieuwe leden opgebracht.

Het bestuur

Zoals ook in het jaarverslag 2021 al gemeld zijn we er in geslaagd om een verjongingsslag te maken.

Ook in onze opzet om minstens 2 vrouwen in ons bestuur te krijgen zijn we geslaagd.

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 27 juni 2022 hebben we met instemming van de leden een nieuw (kandidaat) bestuurslid kunnen verwelkomen t.w. Lia Stevens.

Hiermee komt ons bestuur op 7 leden, waarvan 3 vrouwelijk.

Het algemeen bestuur is in 2022 11 maal bijeen geweest. I.v.m. de vakantieperiode is er in de maand juli geen vergadering belegd.

Het dagelijks bestuur heeft iedere maand overleg gehad.

Platforms, waarin de HvOB vertegenwoordigd is:

  • Overleg met manager KMW (klant maatwerk (Vivare)
  • Overleg met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
  • Overleg met de gemeente Overbetuwe
  •  PSHV (Platform Samenwerkende Huurders Verenigingen)
  •  Provinciale overleg van de Nederlandse Woonbond
  •  HCO (huurderscollectief Overbetuwe)
  •  Leefbaarheidsaward “De Regelaar”

  1. Overleg Klant Maatwerk Vivare

In principe vergadert de commissie (3 leden) 4x per jaar met de manager klant maatwerk van Vivare verantwoordelijk voor Elst.

Ook zijn er tal van zaken per mail en per telefoon behandeld en afgehandeld. Onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn zaken die binnen Elst spelen.

Deze onderwerpen zijn o.a. nieuwbouw, onderhoud, woningtoewijzingen (verhouding statushouders, bijzondere doelgroepen en “reguliere” woningzoekenden), huurachterstanden, projecten m.b.t. duurzaamheid en leefbaarheid. Ook het woonwagenbeleid is aan de orde geweest.

Met name nieuwbouwprojecten staan hoog op onze urgentielijst. Vanaf 2010 zijn er in Elst slechts 42 woningen (waarvan 21 tijdelijke) opgeleverd.  Plannen genoeg, maar daadwerkelijk bouwen laat nog op zich wachten. Vivare is afhankelijk van de gemeente Overbetuwe voor wat betreft grond.

Ook de vorig jaar aangehaalde “Molukse” wijk blijft onze aandacht houden.

Een succesje is dat er ook in 2022 verduurzaamd wordt zonder huurverhoging.

De HvOB heeft samen met de andere huurdersverenigingen bij Vivare hier op aangedrongen. Dit verzoek is gehonoreerd.

Bij klachten van huurders wordt het kanaal Manager Klant door de huurdersvereniging ook gebruikt. Meestal met een goed resultaat voor onze huurders.

Het aantal klachten vertoont overigens nog steeds een stijgende lijn.

2. Overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen

In principe wordt er 2x per jaar met de RvB vergaderd en 2x per jaar met de RvC.

Onderwerpen die dan ter tafel komen zijn o.a. jaarrekening, strategie, beleid t.o.v. de technische staat, de jaarlijkse benchmark van Aedes, streefhuurbeleid, de huurverhoging, financiële situatie Vivare en plannen voor verduurzaming.

Het overleg met de RvB stond ook in 2022 vooral in het teken van het huurbeleid 2020 en betaalbaarheid. Nogmaals ter herinnering: In 2019 is dit huurbeleid ter advisering voorgelegd aan de huurdersverenigingen.

Omdat bij het beprijzen van een woning prijs/ kwaliteit (puntenaantal, staat van de woning, energielabel) grotendeels wordt losgelaten hebben we hier een negatief advies over uitgebracht. Desondanks is het door Vivare voorgestelde huurbeleid per 01 januari 2020 onverkort ingevoerd.

Daar waar de huurdersverenigingen voor vreesden n.l. prijsopdrijving bleek gegrond. Tijdens onze bijeenkomsten met de RvB hebben we telkens, gesteund door voorbeelden, de onwenselijkheid en onrechtvaardigheid van het ingezette beleid aangetoond. Zonder resultaat, Vivare gaat door met dit beleid.

Geen sociaal beleid maar eigenlijk winstoptimalisatie.

In onze nieuwsbrieven hebben we onze leden hiervan op de hoogte gehouden.

We hebben ook in 2022 meerdere malen gemotiveerd verzocht om de ingeslagen weg enigszins bij te stellen om zodoende een betere prijs/kwaliteit te krijgen. Tot nu toe zonder resultaat. Vivare volhardt in de ingeslagen weg. Onze nieuwe directeur- bestuurder heeft wel toegezegd om hierover in 2023 in overleg te treden met de huurdersverenigingen. Dit is geen toezegging om het huurbeleid te veranderen, maar er is wel beloofd om een serieus overleg te voeren en te kijken naar excessen.

Vivare heeft het Woning Waardering Systeem (WWS) grotendeels losgelaten en de huurdersverenigingen willen dit weer terug in het beprijzen van een woning.

Evenals in voorgaande jaren zijn we ook in 2022 voor wat betreft de jaarlijkse adviesaanvraag huurverhoging niet tot een vergelijk met Vivare gekomen. Dit heeft geresulteerd in een negatief advies. Onder het hoofdstuk adviesaanvragen komen we hier inhoudelijk op terug.

3. Overleg met de gemeente Overbetuwe

Het overleg met de gemeente betreft voornamelijk de Prestatieafspraken.

Ook in 2022 zijn er weer Prestatieafspraken gemaakt.

Alle 3 in onze gemeente actief zijnde corporaties en hun huurdersverenigingen hebben hieraan deelgenomen. Ook dit jaar was de penhouder Wim Vos.

Dit jaar is besloten om tot meerjaren afspraken te komen.

Een raamafspraak voor de periode 2022-2025, die samen loopt met de Woonagenda van de Gemeente Overbetuwe, waarin afgesproken wordt waar we in 2025 willen staan.

Daarnaast jaarafspraken van wat we het komende jaar willen/moeten realiseren.

In tegenstelling tot andere jaren zijn we in juni al begonnen met het maken van procedurele afspraken om zo het werkelijke “onderhandelingsproces” te bevorderen.

Ook de uitkomsten van de Nationale Prestatieafspraken zijn gemeenschappelijk behandeld, omdat die van invloed zijn op de lokale prestatieafspraken.

In september zijn we begonnen met de eigenlijke onderhandelingen.

Die biedingen van de corporaties, de notitie die de gezamenlijke huurdersverenigingen hadden ingebracht, en de Nationale Prestatieafspraken waren hierin de basis.

Het werd een stroef en moeizaam proces. Naar mening van de HvOB werden er te weinig vorderingen gemaakt op het gebied van beschikbaarheid in met name de kern Elst.

Plannen en nogmaals plannen, terwijl wij eindelijk bouwen, bouwen willen.

De nood v.w.b. betaalbare woningen is schrijnend.

De HvOB heeft begin november 2022 aangekondigd dat indien de afspraken niet concreter gemaakt worden er niet getekend zou worden. Dit heeft ertoe geleid dat de afspraken en plannen nu concreter zijn gemaakt en de HvOB alsnog tot tekenen bereid was.

We zijn niet tevreden, maar kunnen nu wel leven met het resultaat.

Omdat we een aantal frustraties hadden overgehouden aan dit gehele proces hebben we dit middels een brief kenbaar gemaakt aan de wethouder Wonen van de gemeente Overbetuwe. Hierover vindt begin 2023 een overleg plaats tussen de Wethouder Wonen, de HvOB en Vivare (de directeur bestuurder).

Normaliter vindt 1x per jaar een ambtelijk overleg plaats tussen de HvOB en de beleidsmedewerk(ster)s Wonen van de gemeente Overbetuwe. Omdat de betreffende afdeling met veel uitval van deze medewerker(ster)s te maken had is dit overleg niet doorgegaan. Ook de monitoring van de Prestatieafspraken 2021 is, om dezelfde redenen, grotendeels niet doorgegaan.

Over het algemeen is het contact met de wethouder en de beleidsmedewerker(ster)s van de Gemeente goed en zinvol. Hopelijk zijn de personele problemen in 2023 opgelost en kunnen we het overleg weer oppakken.

4. PSHV (platform samenwerkende huurdersverenigingen)

Dit platform bestaat al sinds 2009.

De, in 2022, bij de PSHV aangesloten huurdersverenigingen zijn:

HVR (Rheden-Velp), RHV (Renkum), Tweestromenland (Westervoort-Duiven) en natuurlijk HvOB-Elst.

De PSHV heeft een DB (voorzitter en secretaris), die de lopende zaken afhandelt en de agenda voor de vergaderingen voorbereidt. Ook schrijft het DB aan de hand van de input van de aangesloten huurdersverenigingen concept adviezen en concept memo’s aan bij voorbeeld de RvB en de RvC.

De HVR (Velp/Rheden) levert de voorzitter.

Het secretariaat wordt bemand door de secretaris van de HvOB. 

De PSHV als collectief is, zoals ook al in vorige verslagen is aangegeven, voor de HvOB onontbeerlijk.

De onderwerpen die op ons afkomen zijn als kleine huurdersvereniging ondoenlijk om deze allemaal zelfstandig op te pakken.

Denk aan huurverhoging, strategisch beleid (w.o. financieel),

adviesaanvragen v.w.b. de RvC, technische staat e.d.

Ook naar Vivare komen we zo krachtiger over.

Financiële positie Vivare

Zoals inmiddels gebruikelijk heeft de PSHV ook in 2022 onze financieel adviseur het jaarverslag van Vivare laten beoordelen.

Ook nu oordeelde deze financieel deskundige dat Vivare kerngezond is, maar dat er wel door de grote uitdagingen en taakstellingen vanuit de overheid risico’s zijn.

Meer bouwen, sneller verduurzamen, onderhoud zijn grote posten.

Groot voordeel is het wegvallen van de Verhuurdersheffing, maar daar tegenover staat wel een verhoging van de vennootschapsbelasting en de ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive. Deze regeling moet belastingontduiking voorkomen en richt zich vooral op multinationals).

Ook de stijgende rente is een gevaar.

Klachtencommissie Wooncorporaties Arnhem e.o.

Omdat de zittingsperiode van de klachtencommissie verstreken was en er nieuwe leden gezocht werden, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het reglement van de klachtencommissie te vernieuwen. Het vernieuwde reglement is echter éénzijdig vastgesteld waarop de huurdersverenigingen geen invloed hadden en niet over hebben kunnen meepraten.

De PSHV kreeg in april 2021 het verzoek om mee te praten cq mee te denken over een profielschets, waaraan de nieuwe commissieleden aan zouden moeten voldoen. Niet over het reglement, dit was zoals boven al aangegeven al éénzijdig vastgelegd.

Na diverse bijeenkomsten, waarin we het niet eens werden over de uitleg van het reglement is de procedure stopgezet.

Middels een schrijven werden wij in september 2022 alsnog in de gelegenheid gesteld om kandidaten, die namens de huurders zitting zouden nemen, aan te dragen.

De huurdersverenigingen van Baston Wonen, ’t Klokhuis en de PSHV hebben vervolgens 2 kandidaten aangedragen. Deze voldeden niet aan het reglement zoals uitgelegd door de Corporaties, maar uiteraard wel aan onze interpretatie van dat reglement.

Zoals te verwachten werden onze kandidaten afgewezen en kregen we het verzoek om nogmaals kandidaten aan te dragen.

Wij zullen januari 2023 met een reactie naar Vivare komen.

Adviesaanvragen, die door de PSHV (met instemming van de HvOB) zijn behandeld en van advies zijn voorzien:

Herbenoeming huurderscommissaris Jan-Henk Janssen

Deze adviesaanvraag werd op 27 januari 2022 bij de huurdersverenigingen w.o. de HvOB ingediend. Zoals al aangegeven is deze adviesaanvraag gezamenlijk opgepakt.

Het contact tussen huurdersverenigingen en de huurderscommissarissen verliep in het verleden nogal stroef, maar na een gesprek en gemaakte afspraken is dat ten goede veranderd.

Reden voor de PSHV om een positief advies uit te brengen.

Huurverhoging 2022

Elk najaar brengt de PSHV een préadvies uit voor wat de huurverhoging voor het volgend jaar uit. Op 20 september 2021 hebben wij onze visie over de verhoging per 01 juli 2022 middels een brief aan Vivare kenbaar gemaakt. We hebben ingezet op huurbevriezing, zoals ook in 2021. Mocht dat niet haalbaar zijn dan een huurmatiging, waarbij de verhoging voor een individuele huurder niet meer dan de inflatie bedraagt. Helaas is ons verzoek niet gehonoreerd en kwam Vivare op 10 februari 2022 met een in onze ogen te forse huurverhoging, waarbij ook een inkomensafhankelijke verhoging.

Op 17 februari 2022 kwam er een gewijzigde adviesaanvraag. Dit naar aanleiding van een schrijven van het Ministerie van Volkshuisvesting aan de corporaties, waarin aangegeven waaraan de verhoging per 01 juli aan moest voldoen.

De daarop voorgestelde verhoging, die Vivare voor ogen had, voldeed wel aan het gestelde van het Ministerie maar was in onze ogen nog steeds te fors.

Vivare ging in hun voorstel voorbij aan de vermindering van de verhuurderheffing en wilde dit niet deels terug laten vloeien aan de huurders.

Na een aantal verhitte discussies kwamen we toch niet tot een overeenstemming. Reden voor de HvOB om samen met de HVR (Rheden-Velp) en de RHV (Renkum) een negatief advies uit te brengen. Helaas waren de huurdersverenigingen Tweestromenland en de Brug wel akkoord, zodat er geen unanimiteit was.

Adviesaanvraag algemene huurvoorwaarden Vivare.

Het proces aanpassen van de algemene huurvoorwaarden is in augustus 2021 begonnen, en niet lang daarna ook weer door Vivare stopgezet. Op 25 januari 2022 kwam eindelijk de adviesaanvraag bij de huurdersverenigingen binnen.

In 2021 hadden we een jurist van de Woonbond om advies gevraagd en verzocht om naar de vernieuwde Algemene Huurvoorwaarden te kijken. Na ontvangst van de definitieve adviesaanvraag heeft de jurist er weer naar gekeken. Er volgde een lijvig document, waarin tal van op- en aanmerkingen stonden. Opmerkelijk was dat een aantal passages wettelijk niet toegestaan zijn en een aantal passages onwenselijk.

Aan de hand van het Woonbond document hebben wij natuurlijk negatief geadviseerd.

Vivare heeft hierop, na advies van hun jurist, enkele aanpassingen gedaan en op 13 april 2022 een aangepast adviesaanvraag ingediend. Een groot gedeelte van onze opmerkingen waren aangepast, maar een aantal zaken waren onveranderd.

Reden voor de huurdersverenigingen om het negatieve advies niet in te trekken.

Dit hebben we in een schrijven op 28 april 2022 aan de directeur bestuurder van Vivare kenbaar gemaakt.

Omdat het een advies is en geen instemming vereist is kunnen we verder niets doen.

Vergoeding aan zittende huurders voor het energiezuiniger maken van woningen.                                                                                                                             

Tegen het negatieve advies van de huurdersverenigingen in zou Vivare met ingang van 01 januari 2022 weer een vergoeding vragen voor verduurzaming. Vanaf 2013 gebeurde dat gratis voor de zittende huurders. Omdat in de Nationale Prestatieafspraken was overeengekomen dat verduurzaming vanaf 01 januari 2023 gratis zou zijn hebben de, bij de PSHV aangesloten, huurdersverenigingen op 05 juli 2022 aan Vivare gevraagd om het voornemen om in 2022 een vergoeding te vragen in te trekken. Vivare heeft op 19 september 2022 kenbaar gemaakt ons verzoek in te willigen. Dit betekent voor veel huurders een beter geïsoleerd huis en geen extra huur.

5. Provinciale overleg van de Nederlandse Woonbond

Vanaf 1 januari 2017 zijn we als Huurdersvereniging lid van de Woonbond.

Zoals in al onze voorgaande verslagen vermeld financieel een grote inspanning voor ons, maar door dit samen met de HVR (Velp-Rheden) en sinds 2022 ook met de RHV (Renkum) te doen wel mogelijk.

De Woonbond ondersteunt huurdersverenigingen in tal van zaken en is voor een huurdersorganisatie in feite onmisbaar.

In 2021 heeft een jurist van de Woonbond de vernieuwde huurvoorwaarden, die Vivare wil doorvoeren, doorgenomen.

Dit proces is toen stilgelegd omdat Vivare het voorstel heeft teruggenomen en nu het Aedes concept aan ons gaat voorleggen.

25 januari 2022 diende Vivare vervolgens een vernieuwde adviesaanvraag bij de Huurdersverenigingen in. De jurist van de Woonbond heeft zijn werkzaamheden weer voortgezet en kwam, in onze ogen, met een vernietigende conclusie. Tal van zaken waren wettelijk gezien niet geoorloofd. Dit hebben wij dan ook in ons advies aan Vivare meegedeeld. Een bewijs dat de Woonbond onontbeerlijk is.

In 2022 zijn er Nationale Prestatieafspraken gemaakt. Het ministerie van Volkshuisvesting, Aedes, de VNG en de Woonbond zijn samen tot afspraken gekomen om een versnelling aan te brengen in het bouwen van meer betaalbare woningen, het versnellen van de verduurzaming (inclusief uitfaseren slechte labels E,F en G) en over de betaalbaarheid. Verlagen huur voor huurders tot 120% van het minimum, gratis isoleren en geen inflatievolgende huurverhoging. Bij het tot stand komen van deze afspraken heeft de Woonbond een belangrijke rol gespeeld.

De Woonbond is onze ingang naar politiek Den Haag en AEDES, de overkoepelende organisatie van de corporaties.

Ook de woonbond heeft in 2022 zowel online alsook fysieke bijeenkomsten belegd.

De HvOB heeft aan meerdere bijeenkomsten deelgenomen. Bovendien is er op tal van onderwerpen meerdere malen contact geweest met de Huurderslijn.

6. HCO (huurderscollectief Overbetuwe)

H.C.O.(huurders collectief Overbetuwe, waarin de 3 huurdersverenigingen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn) Dit orgaan voert overleg met de gemeentelijke instanties over huurderszaken in de gemeente Overbetuwe. Het belangrijkste gemeenschappelijk onderwerp is natuurlijk de jaarlijks terugkomende prestatieafspraken.

In 2022 zijn er diverse bijeenkomsten geweest, die allen in het teken van de vernoemde prestatieafspraken stonden. Ook de Nationale Prestatieafspraken zijn gezamenlijk behandeld en getoetst op effecten voor de gemeente Overbetuwe.

Evenals in 2022 hebben de 3 huurdersverenigingen ook in mei 2022 een gezamenlijke notitie genaamd “Kom op voor de (toekomstige) huurders” overhandigd aan de Gemeente en de corporaties als inbreng in de prestatieafspraken 2023.

Contacten met onze leden/ achterban.

Meerdere momenten per jaar heeft de huurdersvereniging contactmomenten met de leden, zowel fysiek alsook per post of mail.

Deze momenten zijn:

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Op de 2e zaterdag van het nieuwe jaar houdt de HvOB normaliter haar nieuwjaarsreceptie voor haar leden en genodigden.

Door de lockdown i.v.m. de Coronaperikelen heeft dit in 2022 geen doorgang kunnen vinden.

In plaats daarvan is er een extra nieuwsbrief, met tal van wetenswaardigheden en nieuws uitgebracht.

Leefbaarheidsaward “De Regelaar” 2021

Afgelopen jaar zou de leefbaarheidsaward “de Regelaar” tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de 15x uitgereikt worden.

Helaas waren er onvoldoende aanmeldingen voor onze Award en de daaraan verbonden prijzen van in totaal € 1200.

In overleg met de jury t.w.

Dhr. W(Wijnte) Hol, wethouder Wonen gemeente Overbetuwe,

Dhr. I (Igor) Claassen (manager KMW voor Vivare Elst) en

Mw. W(Wil) Aquarius (als vertegenwoordiger van de leden) is besloten het beschikbare geldbedrag gelijkelijk te verdelen tussen de genomineerden.

Onze penningmeester heeft aan zowel de Huiskamer-Elst en alsook de K.B.O Elst  € 600 overgemaakt.

Voor de leefbaarheidsaward 2022 e.v. zal voor een andere opzet gekozen worden.

Public Relations (PR)

Zoals ook al in onze vorige verslagen aangegeven is onze website vernieuwd en gemoderniseerd. Dit vernieuwen, aanpassen, moderniseren is een continue proces geworden.

Onze website is een bezoek waard. www.huurderselstover-betuwe.nl

Ook adverteren we (o.a. oproep kandidaten Award, spreekuur en bestuursleden gezocht) met regelmaat in het Gemeentenieuws.

Tanja Vollebregt beheert namens de HvOB onze website.

Spreekuur

Het spreekuur evalueren we elk jaar en is/ blijft naar mening van het bestuur zinvol en zal daarom ook in 2023 gehandhaafd worden.

Het spreekuur is elke 3e donderdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Om beurten verzorgen 2 bestuursleden het spreekuur.

Er zit nog steeds een stijgende lijn in het gebruik maken van het spreekuur door leden.

Het aantal klachten en/of hulpvragen neemt nog steeds toe.

M.n. de afhandeling van klachten door Vivare is nog steeds  een veel voorkomend probleem voor onze huurders. Ook de bereikbaarheid wekt ergernis op.

In 2022 speelt bovendien de energiearmoede die is ontstaan. Bij het aanvragen van de toeslagen heeft onze belastingdeskundige, die we binnen het bestuur hebben, veel leden bijgestaan.

Ook hebben we een bijdrage geleverd bij het uitdelen van de energiebesparingsboxen, die Vivare beschikbaar stelde voor huurders in woningen met zeer slechte energie labels (E, F en G).

De meeste klachten en vragen komen momenteel per mail /of telefoon bij ons binnen en worden meestal in goed overleg met Vivare opgelost.

Nieuwsbrieven

De HvOB stelt zich als doel om minstens 2x per jaar een nieuwsbrief uit te brengen t.w. 1x per jaar alleen voor onze leden en 1x per jaar voor alle huurders van een Vivare woning in Elst.

In 2022 hebben we buiten de nieuwsbrief in januari voor onze leden in oktober een nieuwsbrief voor alle huurders uitgebracht. Deze nieuwsbrief heeft uiteindelijk ook 34 nieuwe leden opgebracht.

Algemene ledenvergadering.

In 2022 hebben we 3 keer een Algemene ledenvergadering belegd.

Twee extra ledenvergaderingen waren statutair noodzakelijk om de statuten en het huishoudelijk reglement te vernieuwen. Deze vergaderingen zijn gehouden op 21 maart en 28 maart 2022. Zowel de statuten alsook het huishoudelijk reglement zijn door de ledenvergadering in unanimiteit aangenomen.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op 27 juni 2022 was het moment dat het bestuur verantwoording heeft afgelegd aan de leden voor het gevoerde beleid en tevens een doorkijk heeft gegeven voor het komende jaar (2023).

Tot slot

Wellicht ten overvloede willen wij nogmaals benadrukken dat bestuursleden van huurdersverenigingen vrijwilligers zijn, dus ook de bestuursleden van onze HvOB. Hiervoor krijgen ze een kleine vergoeding.

De taken en verantwoordelijkheden die ons toebedeeld zijn nemen nog steeds toe.

Ook het aantal overlegplatforms waar we geacht worden aanwezig te zijn loopt op.

De wijze waarop Vivare huurdersverenigingen financiert strookt niet met de activiteiten van de huurdersverenigingen. Er wordt gefinancierd op aantal woningen per huurdersvereniging en niet op ontwikkelde activiteiten.

Een wijze van financiering die zeer nadelig is voor een kleine huurdersvereniging zoals de HvOB.

Ook in 2022 hebben we verzocht om naar een andere wijze van financiering te komen, maar dit is tot op heden nog niet gelukt.

In goed overleg met de manager Klant maatwerk zijn we toch tot een werkbare begroting gekomen. Maar er ligt nog steeds geen, door ons gewenste, structurele oplossing.

Elst, 26 juni 2023.

Huurdersvereniging Over-Betuwe,

Ben Hendriks, secretaris.